webadmin.php

:

חוק הדיור המוגן

במאי אחרון אישרה מליאת הכנסת את "חוק הדיור המוגן". החוק מסדיר את זכויותיהם של האוכלוסיה המבוגרת בישראל ומחייב את משרד הרווחה לפקח על בתי הדיור המוגן. החוק יכנס לתוקף במהלך החודשים הקרובים.

החוק מגן על האנשים אשר רוצים לגור בדיור מוגן המקנה להם מגוון שירותים הנוגעים לחייהם, כמו שירותי רפואה, רווחה וחברה. דיור מוגן כפי שהוא היום שונה מהותית מבתי האבות המוכרים לנו, הדיור המוגן הוא הבית  של הדיירים אשר מקיימים בדיור המוגן אורח חיים כפי שהיו רגילים לפני המעבר.

 

החוק מעגן זכויות רבות וחשובות של הדיירים. ראשית כדי להגן על הדיירים הגרים בדיור מוגן לשים לב לצרכי האוכלוסיה המבוגרת המיוחדים, כל מפעיל של דיור מוגן דיור מוגן יצטרך לקבל רישיון הפעלה. הרישיון יינתן לדיור מוגן אשר עומדים בתנאים של החוק.

 

כמו כן החוק יוצר שורה של שירותי חובה אשר הדיור מוגן חייב לספק לדייריו, את שרותי החובה לא יהיה ניתן לצמצם. בנוסף יהיו שרותי רשות אשר לא יהיה אפשר לחייב דייר דיור מוגן.